portal logo

Zakup NGG poprzez SMS
Regulamin usługi SMS - Zakup wersji elektronicznej egzemplarza Nowej Gazety Gmin

 1. Usługa zakupu wersji elektronicznej egzemplarza „Nowej Gazety Gmin” dostępnego na łamach portalu „Nowej Gazety Gmin” pod adresem www.gazetagmin.pl jest umożliwiona przez Usługodawcę: Eurograf.pl nakładcę dwutygodnika „Nowa Gazeta Gmin” z siedzibą w Dusznikach Zdroju, przy ul. Mickiewicza 11b.
 2. Kupującym może być każda dorosła osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej (T-Mobile, PLUS GSM, ORANGE, PLAY).
 3. Kupujący oświadcza, że posiada oprogramowanie umożliwiające odczyt elektronicznego dokumentu w formacie PDF (Niezbędne oprogramowanie Adobe Reader można pobrać z następującego adresu: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html).
 4. Używane w regulaminie pojęcie „SMS” oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego Ogłoszeniodawcy na podany przez Usługodawcę numer.
 5. Aby dokonać zakupu należy kliknąć na łącze „Kup teraz!”. W nowo otwartym oknie informacyjnym wyświetlona będzie treść wiadomości, którą należy wysłać na numer 71880.
 6. Całkowity koszt jednego SMS-a to 1 zł netto (1,23 zł z 23% VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej.
 7. Po wysłaniu SMS-a Kupujący otrzyma SMS-a zwrotnego zawierającego kod umożliwiający autoryzację i jednorazowe pobranie elektronicznej wersji dwutygodnika NGG.
 8. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak największy transfer oraz stabilność pracy serwera, na którym umieszczono elektroniczne egzemplarze „Nowej Gazety Gmin”.
 9. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za problemy z pobieraniem zakupionych plików spowodowanych wadliwym oprogramowaniem Kupującego oraz jego dostawcą usług internetowych.
 10. Reklamacje mogą być kierowane do Usługodawcy w formie pisemnej, w terminie 14 dni od przesłania SMS-a przez Kupującego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego wysyłano SMS, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 11. Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 12. Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz w serwisie internetowym pod adresem www.gazetagmin.pl


Ogłoszenia drobne
Regulamin usługi SMS - Ogłoszenia drobne

 1. Usługa Ogłoszenia drobne publikowane na łamach „Nowej Gazety Gmin” oraz portalu gazetagmin.pl jest umożliwiona przez Usługodawcę: Eurograf.pl, nakładcę dwutygodnika „Nowa Gazeta Gmin” z siedzibą w Dusznikach Zdroju, przy ul. Mickiewicza 11b.
 2. Ogłoszeniodawcą może być każda dorosła osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej (T-Mobile, PLUS GSM, ORANGE, PLAY).
 3. Na łamach „Nowej Gazety Gmin” publikowane będą tylko ogłoszenia drobne zawierające treści o charakterze niekomercyjnym.
 4. Używane w regulaminie pojęcie „SMS” oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego Ogłoszeniodawcy na podany przez Usługodawcę numer.
 5. Aby zlecić zamieszczenie ogłoszenia należy wysłać SMS o treści MPLGG TRESC.OGLOSZENIA na numer 71880.
 6. Treść ogłoszenia nie powinna zawierać polskich znaków (maksymalnie 140) oraz numer telefonu kontaktowego.
 7. Całkowity koszt jednego SMS-a to 1 zł netto (1,23 zł z 23% VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej.
 8. Po wysłaniu SMS-a Ogłoszeniodawca otrzyma SMS-a zwrotnego, potwierdzającego przyjęcie zlecenia zamieszczenia ogłoszenia.
 9. Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia jest przesłanie jego treści usługą SMS na 5 dni przed zamknięciem składu najbliższego numeru „Nowej Gazety Gmin”. Ogłoszenia przesłanie w terminie późniejszym będą opublikowane w następnym numerze.
 10. Reklamacje dotyczące ogłoszeń mogą być kierowane do Usługodawcy w formie pisemnej, w terminie 14 dni od przesłania zlecenia usługą SMS. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego wysyłano SMS, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 11. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za treść zamówionych ogłoszeń.
 12. Ogłoszeniodawca wysyłający SMS zawierający ogłoszenie, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 13. Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz w serwisie internetowym pod adresem www.gazetagmin.pl


Rozwiązanie - Hasło krzyżówki NGG
Regulamin usługi SMS - Hasło krzyżówki

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 2. Organizatorem konkursu jest Eurograf.pl, nakładca dwutygodnika „Nowa Gazeta Gmin” z siedzibą w Dusznikach Zdroju, przy ul. Mickiewicza 11b.
 3. Uczestnikiem konkursu może być każda dorosła osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej (T-Mobile, PLUS GSM, ORANGE, PLAY).
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy EuroGraf.pl, redakcji oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 5. Używane w regulaminie pojęcie „SMS” oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego Uczestnika konkursu na podany przez Organizatora konkursu numer.
 6. Konkurs polega na przesłaniu prawidłowego rozwiązania krzyżówki/krzyżówek publikowanych na łamach „Nowej Gazety Gmin”.
 7. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS o treści NGGA.ROZWIAZANIE lub NGGB.ROZWIAZANIE (w zależności od wybranej krzyżówki) na numer 71880.
 8. Treść rozwiązania należy podać bez charakterystycznych polskich znaków.
 9. Całkowity koszt jednego SMS-a to 1 zł netto (1,23 zł z 23% VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej.
 10. Każdy Uczestnik może brać udział w konkursie dowolną ilość razy.
 11. W SMS-ie uczestnik nie podaje swoich danych osobowych. Ustalenie zwycięzców będzie dokonywane w oparciu o numer telefonu, z którego wysłano SMS-a, na podstawie raportów dostarczonych przez system obsługujący konkurs.
 12. Po wysłaniu SMS-a z odpowiedzią Uczestnik otrzyma SMS-a zwrotnego potwierdzającego udział w konkursie.
 13. Spośród osób, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi zostanie wyłoniony zwycięzca (zostaną wyłonieni zwycięzcy) przez redakcję „Nowej Gazety Gmin”.
 14. Zwycięzcy w konkursie otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów lub Organizatora, które zostały dokładnie opisane na stronie wraz z opublikowaną krzyżówką.
 15. Organizatorzy konkursu skontaktują się ze zwycięzcami telefonicznie w ciągu tygodnia od zakończenia konkursu.
 16. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w terminie dwóch tygodni od zakończenia konkursu przesyłką pocztową lub osobiście.
 17. Czas trwania konkursu ustalony jest na ok. 10 dni od daty ukazania się dwutygodnika „Nowa Gazeta Gmin” w sprzedaży.
 18. Reklamacje mogą być kierowane do Organizatora w formie pisemnej, w terminie 14 dni od zakończenia konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego wysyłano SMS, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 19. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 20. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu internetowym Organizatora pod adresem www.gazetagmin.pl